• slide
  • slide
  • slide

Fluktuacje

Na przełomie XIX i XX wieku wybitny fizyk polski Marian Smoluchowski wykazał ponad wszelką wątpliwość słuszność boltzmannowskiej interpretacji drugiej zasady termodynamiki. Jest ona obecnie powszechnie przyjęta. Znamy liczne fakty doświadczalne, które dowodzą, że w przyrodzie zdarzają się procesy anty entropijne nie tylko w układach nieizolowanych, lecz również w układach izolowanych. Szczególnie wyraźnie ujawnia się statystyczny charakter drugiej zasady przy badaniach ośrodków rozrzedzonych, w takich bowiem ośrodkach prawdopodobieństwo wystąpienia wyraźnych odchyleń od stanu normalnego jest dość znaczne. Oczywiście w praktyce nie zdarza się, aby gaz pod normalnym ciśnieniem opróżnił samorzutnie jedno z połączonych naczyń. Bywa jednak, że ciśnienie w jednym z tych naczyń nieznacznie spadnie, a w drugim wzrośnie. Tego rodzaju odchylenia od stanu normalnego nazywamy fluktuacjami. Małe fluktuacje zdarzają się często, większe rzadziej. Interesujący jest fakt, że współczesna teoria tłumaczy błękitne zabarwienie nieba właśnie występowaniem w atmosferze drobnych wahań gęstości — fluktuacji.

Badanie ciał niebieskich.
Astronomią nazywamy jedną z wielu nauk przyrodniczych, która przede wszystkim zajmuje się badaniem ciał niebieskich. Jednym słowem, przedmiotem jej badań będzie niewątpliwie badanie Wszechświata, który wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. U jej podstaw leży analiza powstania samego Wszechświata, ale w równej mierze badaniom podlegają również wszelkie zjawiska, które zachodzą poza ziemią i mają podłoże pozaplanetarne. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że astronomia jest jedną z tych dziedzin nauki, które są najstarsze. Prze setki lat naukowcy wykorzystywali ją do badania tego, co widzimy na niebie. Dzieje się tak po dzień dzisiejszy, choć już w znacznie szerszym stopniu. Astronomowie badając Układ Słoneczny zaczęli odkrywać poszczególne planety. Udało się również ustalić, w jakiej odległości od Ziemi się one znajdują, jak również ustalić krótką ich charakterystykę. Wiadomo także, że sam Układ Słoneczny powstał około sześciu miliardów lat temu w wyniku wielkiego wybuchu. Słońce, które wciąż znajduje się pod stałą obserwacją dostarcza informacji o promieniowaniu, jak również oddziaływaniu tego promieniowania na poszczególne planety. Kolejnym obiektem badań astronomicznych są wszelkiego rodzaju galaktyki, które są niczym innym jak skupiskami gwiazd. Już teraz wiadomo, że te skupiska powstają na skutek działania sił grawitacji. Dzięki dokładnym analizom astronomicznym prowadzonym przez setki lat wiemy, że na skutek działania silnej grawitacji powstają również tak zwane czarne dziury.