• slide
  • slide
  • slide

Mlode gwiazdy

W przestrzeni spotyka się gdzieniegdzie osobliwe skupiska gwiazd. Gwiazdy takiego „roju" posiadają podobne właściwości fizyczne; wydaje się rozsądnym przypuszczać, że powstały w wyniku jednego procesu. Siły grawitacyjne są zbyt słabe, aby utrzymać spoistość „roju", po pewnym czasie musi on ulec rozproszeniu. Jeżeli nie stało się to dotychczas to gwiazdy takiego „roju" nie mają — jak wynika z obliczeń — nawet miliarda lat. Są znacznie młodsze od wszechświata Lemaitre'a. Analiza ich składu chemicznego prowadzi do tych samych wniosków; uzyskujemy więc zarazem potwierdzenie wiarygodności wskazań „zegara” wodorowo-helowego. Niektóre z tych asocjacji gwiezdnych otoczone są mgławicą gazu. Ta otoczka może być uważana za nie wykorzystaną w procesie ich formowania się pozostałość pierwotnego obłoku. Ten fakt, wbrew wszystkim wątpliwościom teoretycznym, zmusza do uznania, że gwiazdy mogą powstawać w warunkach zbliżonych do obecnych. Potwierdzają to obserwacje ostatnich lat dotyczące pewnych szczególnych obłoków pyłu kosmicznego. Coraz więcej uczonych skłania się do przypuszczenia, że są to protogwiazdy, gwiazdy w okresie formowania. Nasza wiedza o asocjacjach gwiezdnych opiera się na wynikach wieloletniej pracy radzieckiego astronoma Wiktora A. Ambarcumiana. Uczeni radzieccy, niechętni wobec jawnie spekulatywnych przypuszczeń w rodzaju hipotezy Lemaitre'a, kładą nacisk na badania dotyczące zagadnień bardziej konkretnych, a przez to bliższych pozytywnego rozwiązania.

Badanie ciał niebieskich.
Astronomią nazywamy jedną z wielu nauk przyrodniczych, która przede wszystkim zajmuje się badaniem ciał niebieskich. Jednym słowem, przedmiotem jej badań będzie niewątpliwie badanie Wszechświata, który wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. U jej podstaw leży analiza powstania samego Wszechświata, ale w równej mierze badaniom podlegają również wszelkie zjawiska, które zachodzą poza ziemią i mają podłoże pozaplanetarne. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że astronomia jest jedną z tych dziedzin nauki, które są najstarsze. Prze setki lat naukowcy wykorzystywali ją do badania tego, co widzimy na niebie. Dzieje się tak po dzień dzisiejszy, choć już w znacznie szerszym stopniu. Astronomowie badając Układ Słoneczny zaczęli odkrywać poszczególne planety. Udało się również ustalić, w jakiej odległości od Ziemi się one znajdują, jak również ustalić krótką ich charakterystykę. Wiadomo także, że sam Układ Słoneczny powstał około sześciu miliardów lat temu w wyniku wielkiego wybuchu. Słońce, które wciąż znajduje się pod stałą obserwacją dostarcza informacji o promieniowaniu, jak również oddziaływaniu tego promieniowania na poszczególne planety. Kolejnym obiektem badań astronomicznych są wszelkiego rodzaju galaktyki, które są niczym innym jak skupiskami gwiazd. Już teraz wiadomo, że te skupiska powstają na skutek działania sił grawitacji. Dzięki dokładnym analizom astronomicznym prowadzonym przez setki lat wiemy, że na skutek działania silnej grawitacji powstają również tak zwane czarne dziury.