• slide
  • slide
  • slide

Spor o wiecznosc

W koncepcji Arystotelesa czas jest nieskończony i materia wieczna, czynnik niematerialny jednak musi stale ingerować, aby utrzymać wszechświat w ruchu. W koncepcji Augustyna czas jest skończony i materia nie jest wieczna; dla zachowania istnienia wszechświata niezbędna jest stała ingerencja czynnika niematerialnego. W koncepcji Tomasza jest to ingerencja jednorazowa. Są to bardzo różne koncepcje: według jednych idealistów, Bóg stworzył materię, inni twierdzą, że wprawił ją w ruch; zdaniem jednych stworzył ją w czasie, inni uważają, że wraz z czasem; jedni mniemają, iż stale oddziaływa na przyrodę, inni sądzą, że tylko raz zadziałał. Łączy te koncepcje przekonanie?, że w historii wszechświata przynajmniej raz nastąpiła ingerencja czynnika niematerialnego. Widzimy, że idealizm może się zgodzić na nieskończoność czasu, a nawet na wieczność materii. Bóg, który znajduje się poza przestrzenią, mógł stworzyć świat przestrzennie nieskończony. Bóg, który znajduje się poza czasem, może być stwórcą świata odwiecznego. Jeżeli idealizm może się zgodzić na nieskończoność czasu i przestrzeni, a nawet na odwieczność materii, to dlaczego materializm nie może się zgodzić na koncepcję skończonego czasu? Otóż w filozofii materialistycznej aż do ostatnich lat nie rozważano na serio tej możliwości, podobnie jak przed Einsteinem nie rozpatrywano skończonej przestrzeni. Wydawały się zbyt fantastyczne i niewątpliwie były takimi, dopóki rozwój matematyki nie doprowadził do pogodzenia skończoności z nieograniczonością.

Badanie ciał niebieskich.
Astronomią nazywamy jedną z wielu nauk przyrodniczych, która przede wszystkim zajmuje się badaniem ciał niebieskich. Jednym słowem, przedmiotem jej badań będzie niewątpliwie badanie Wszechświata, który wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. U jej podstaw leży analiza powstania samego Wszechświata, ale w równej mierze badaniom podlegają również wszelkie zjawiska, które zachodzą poza ziemią i mają podłoże pozaplanetarne. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że astronomia jest jedną z tych dziedzin nauki, które są najstarsze. Prze setki lat naukowcy wykorzystywali ją do badania tego, co widzimy na niebie. Dzieje się tak po dzień dzisiejszy, choć już w znacznie szerszym stopniu. Astronomowie badając Układ Słoneczny zaczęli odkrywać poszczególne planety. Udało się również ustalić, w jakiej odległości od Ziemi się one znajdują, jak również ustalić krótką ich charakterystykę. Wiadomo także, że sam Układ Słoneczny powstał około sześciu miliardów lat temu w wyniku wielkiego wybuchu. Słońce, które wciąż znajduje się pod stałą obserwacją dostarcza informacji o promieniowaniu, jak również oddziaływaniu tego promieniowania na poszczególne planety. Kolejnym obiektem badań astronomicznych są wszelkiego rodzaju galaktyki, które są niczym innym jak skupiskami gwiazd. Już teraz wiadomo, że te skupiska powstają na skutek działania sił grawitacji. Dzięki dokładnym analizom astronomicznym prowadzonym przez setki lat wiemy, że na skutek działania silnej grawitacji powstają również tak zwane czarne dziury.