• slide
  • slide
  • slide

Wszechswiat i metagalaktyki

Przypuśćmy, że w innych obszarach wszechświata następuje regeneracja wodoru, powstaje tworzywo do uformowania nowych metagalaktyk. Czy w warunkach konsolidowania się ogromnego obłoku gazowego nie może dojść do ogromnego zagęszczenia materii w centrum obłoku? Czy nie powstanie wtedy sytuacja, którą Lemaitre jest skłonny rezerwować dla okresu eksplozji hipotetycznego praatomu? To, co w ślad za Lemaitre?em uważali niektórzy za narodziny wszechświata, byłoby po prostu narodzinami naszej metagalaktyki. Przestrzeń kosmiczna była wielokrotnie, być może, areną takich kataklizmów i wielokrotnie będą się one jeszcze powtarzać. Pogląd ten nie da się pogodzić z hipotezą Lemaitre'a ze względu na istotne dla niej twierdzenie o skończoności przestrzeni wszechświata, w chwili eksplozji praatomu cały wszechświat zamykał się w niewielkiej objętości i „nie było am miejsca" na galaktyki i metagalaktyki. W koncepcji Lemaitre'a z zasadniczych względów wszechświat kończy się na naszej metagalaktyce i jej historia jest historią wszechświata. Inne „wszechświaty", jeżeliby nawet istniały, są nam całkowicie niedostępne, ponieważ brakuje tego niezbędnego pomostu, jaki stanowi przestrzeń. Przypuszczenia dotyczące „innego wszechświata" należą do dziedziny fantazji i trudno by było przypisać im określony sens. Hipoteza Milne'a, która zakłada nieskończoność przestrzeni, nie prowadzi do tak zdecydowanego wniosku. Nie jest zasadniczo niemożliwe ograniczenie zasięgu tej hipotezy do naszej metagalaktyki, przy założeniu, że w nieskończonym wszechświecie istnieją inne metagalaktyki w różnych stadiach rozwoju.

Badanie ciał niebieskich.
Astronomią nazywamy jedną z wielu nauk przyrodniczych, która przede wszystkim zajmuje się badaniem ciał niebieskich. Jednym słowem, przedmiotem jej badań będzie niewątpliwie badanie Wszechświata, który wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. U jej podstaw leży analiza powstania samego Wszechświata, ale w równej mierze badaniom podlegają również wszelkie zjawiska, które zachodzą poza ziemią i mają podłoże pozaplanetarne. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że astronomia jest jedną z tych dziedzin nauki, które są najstarsze. Prze setki lat naukowcy wykorzystywali ją do badania tego, co widzimy na niebie. Dzieje się tak po dzień dzisiejszy, choć już w znacznie szerszym stopniu. Astronomowie badając Układ Słoneczny zaczęli odkrywać poszczególne planety. Udało się również ustalić, w jakiej odległości od Ziemi się one znajdują, jak również ustalić krótką ich charakterystykę. Wiadomo także, że sam Układ Słoneczny powstał około sześciu miliardów lat temu w wyniku wielkiego wybuchu. Słońce, które wciąż znajduje się pod stałą obserwacją dostarcza informacji o promieniowaniu, jak również oddziaływaniu tego promieniowania na poszczególne planety. Kolejnym obiektem badań astronomicznych są wszelkiego rodzaju galaktyki, które są niczym innym jak skupiskami gwiazd. Już teraz wiadomo, że te skupiska powstają na skutek działania sił grawitacji. Dzięki dokładnym analizom astronomicznym prowadzonym przez setki lat wiemy, że na skutek działania silnej grawitacji powstają również tak zwane czarne dziury.